Uchwała w sprawie wydzielonego rachunku dochodów PDF Drukuj Email

Publikujemy wzór tej uchwały, która ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

 

 

Wzór uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów

Uchwała Nr ………..
Rady Gminy/ Powiatu/ Sejmiku Województwa ………..
z ….....................

w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

 

Gmina:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

Powiat:
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

Województwo:
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

2. Ustala się wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku:

 1. Przedszkole Publiczne w ………….,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w …….….,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w …….….,
 4. Szkoła Podstawowa w ……………..,
 5. Gimnazjum Publiczne w …………..,
 6. Liceum Ogólnokształcące w ……....,
 7. Technikum Elektryczne w …….…..,
 8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w …………,
 9. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w …………….…,
 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w …...…..,
 11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w …………,
 12. Bursa Szkolna w …………………...,
 13. Kolegium Służb Społecznych w …..,
 14. Biblioteka Pedagogiczna w ….….....,
 15. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ………….

3.Na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe określone w ust. 1 gromadzą dochody pochodzące z:

 1. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
 2. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
 3. wpłat za żywienie,
 4. wpłat za zakwaterowanie,
 5. wpływów za organizację kursów i szkoleń,
 6. odpłatności za egzaminy eksternistyczne, mistrzowskie i dojrzałości,
 7. opłat za zajęcia dydaktyczne w systemie niestacjonarnym,
 8. czynszów z tytułu wynajmów,
 9. wpływów za sprzedane wyroby i usługi w ramach praktyk zawodowych,
 10. wpływów z usług,
 11. wpłat za legitymacje, zaświadczenia i duplikaty świadectw,
 12. wpływów ze sprzedaży biletów za korzystanie z pływalni,
 13. wpłat ze sprzedaży surowców wtórnych,
 14. wpłat z tytułu nieterminowego oddawania książek,
 15. odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów.

4.Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na:

 1. remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 1,
 2. cele wskazane przez darczyńcę,
 3. zakup artykułów żywnościowych,
 4. pokrycie kosztów związanych z działalnością eksploatacyjną jednostek, takich jak: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, energię, wodę, gaz, naprawy i konserwację sprzętu,
 5. zakup materiałów i wyposażenia,
 6. zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek,
 7. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
 8. zakupy inwestycyjne,
 9. remonty bieżące,
 10. ubezpieczenie sprzętu,
 11. podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanej na działalność gospodarczą),
 12. koszty i prowizje bankowe,
 13. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło oraz pochodne od tych wynagrodzeń,
 14. wydatki inwestycyjne.

5.Kierownicy jednostek budżetowych określonych w ust. 1, gromadzą dochody, o których mowa w ust. 2, jak również dokonują wydatków, o których mowa w ust. 3, począwszy od 1.1.2011 r.

 

§ 2.

 1. W terminie określonym w zarządzeniu Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta, uchwały Zarządu Powiatu, Zarządu Województwa) podjętym (podjętej) na podstawie …………. Uchwały Rady Gminy (Miasta, Powiatu, Sejmiku Województwa) z ……………….. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy (powiatu, województwa) [alternatywa: W terminie do dnia …….. roku poprzedzającego rok budżetowy] kierownicy jednostek budżetowych wskazanych w § 1 ust. 1 przygotowują materiały planistyczne zawierające:
  1) plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf – wraz z uzasadnieniem przyjętych źródeł i kwot,
  2) plan wydatków ponoszonych z dochodów wskazanych ust. 1 pkt 1, w szczegółowości dział, rozdział, paragraf – wraz z uzasadnieniem przyjętych wielkości oraz określeniem zadań inwestycyjnych (wydatków i zakupów) i remontowych
  - oddzielnie dla poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów.
 2. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, na podstawie informacji Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta, Zarządu Powiatu, Województwa) o przyjętych w projekcie uchwały budżetowej kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, łącznie z projektami planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, weryfikowane są przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta, Zarządu Powiatu, Województwa) w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1:
  1) w przypadku, gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej,
  2) w przypadku niezgodności z projektem uchwały budżetowej, doprowadzone do zgodności,
  zatwierdza kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, i stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.
 5. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, na podstawie informacji Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta, Zarządu Powiatu, Województwa) o przyjętych w uchwale budżetowej kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, łącznie z planami finansowymi samorządowych jednostek budżetowych opracowują plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 6. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych sporządzane są w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf oddzielnie dla poszczególnych tytułów pozyskiwanych dochodów.
 7. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, polegających na zmianach w planie wydatków, zachowujących zgodność z planem rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych określonych w uchwale budżetowej.
 8. Pozostałe zmiany planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych mogą być dokonane jedynie po uprzedniej zmianie uchwały budżetowej w tym zakresie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi (Burmistrzowi, Prezydentowi Miasta, Zarządowi Powiatu, Województwa) oraz kierownikom jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /10 Rady Gminy w X z grudnia 2010 r.

Tabela 1. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Stan środków finansowych na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków finansowych na koniec roku

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w X

801

80101

0

19 800

19 700

100

2.

Przedszkole Nr 1 w X

801

80104

0

7500

6870

630

3.

Przedszkole Nr 1 w X

801

80148

0

40 500

40 300

200

4.

Przedszkole Nr 2 w Y

801

80104

0

1000

980

20

5.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Y

801

80101

0

3000

2800

200

6.

Gimnazjum w X

801

80110

0

2000

1950

50

7.

Gimnazjum w Y

801

80110

0

24 000

23 000

1000

Ogółem

 

 

0

97 800

95 600

2200

 

/-/ Przewodniczący Rady Gminy w X

 

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY