BDO Finanse Publiczne nr 4 (30) Kwiecień 2010

A   A   A

Ewidencja księgowa funduszu alimentacyjnego w świetle wyjaśnień ministerstwa finansów

(Autor: Tomasz Wojtania, Źródło: BDO)

 

W związku z najnowszym komunikatem Ministerstwa Finansów udzielającym odpowiedzi na pytanie dotyczące problemów księgowych związanych z ewidencją funduszu alimentacyjnego (umieszczonym na stronach internetowych MF) oraz poważnymi problemami i nieprawidłowościami zaistniałymi w praktyce księgowej Ośrodków Pomocy Społecznej lub Urzędów Gmin realizujących zadanie zlecone związane z wypłatą świadczeń alimentacyjnych, zaistniałych po błędnych interpretacjach przepisu paragrafu 7 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.06.142.1020 z p.zm.) - przedstawiam schemat księgowań funduszu alimentacyjnego, wypełniający zawarte w komunikacie MF wytyczne (najistotniejsze informacje zostały podkreślone) i rozwiązując najprawdopodobniej tym samym wszystkie problemy ewidencyjne związane z tym zadaniem w zgodzie z zasadami nadrzędnymi rachunkowości oraz obowiązkiem ujmowania należności jako zobowiązań.

 

Do nieprawidłowości związanych z ewidencją księgową funduszu alimentacyjnego zaliczyć przecież można dokonywanie przypisu należności na dłużnika alimentacyjnego dopiero w momencie wpłaty komornika „kasowo", co skutkowało nieujęciem faktycznych należności wynikających z artykułu 27 ustęp 1 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i naruszeniem zasady memoriału. Nieprawidłowością było również ujmowanie przypisu wg zasady memoriału, ale z błędnym zinterpretowaniem przepisów paragrafu 7 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 roku, tj. ujmowanie należności jako zobowiązań, co skutkowało wykazywaniem sald nieistniejących zobowiązań jednostek realizujących zadanie wobec budżetu państwa lub/i gminy dłużnika.

 

Zgodnie przecież ze wspomnianymi przez MF w komunikacie przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celnych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135, poz. 955) samorząd winien rozliczać się z budżetem państwa z dochodów pobranych, a nie przypisanych, co oznacza, iż kwotę zobowiązań wobec budżetu państwa stanowią kwoty pobrane od dłużników przez komorników, które winny być przekazane do skarbnika i ujmowane na koncie 224 „Rozrachunki budżetu" planu kont organu finansowego, a nie na koncie 225 „Rozrachunki z budżetami" jednostki realizującej zadanie.

 

Przykładowo, jeśli wypłacono świadczenie w kwocie 100 zł, to Regionalne Izby Obrachunkowe zalecały następujące księgowanie:

  • Strona WN konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowychw kwocie 100 zł.
  • Strona MA konta 750 Przychody i koszty finansowe w kwocie 20 zł oraz strona MA konta 225 Rozrachunki z budżetami w kwocie 60 zł oraz strona MA konta 240 Pozostałe rozrachunki (lub na koncie 225 z analityką gmina dłużnika) w kwocie 20 zł.

 

Jeśli komornik nic nie wyegzekwował od dłużnika alimentacyjnego (a jest to dość normalne zjawisko w tym zadaniu) to po zalecanym przez RIO księgowaniu jednostki wykazywały salda zobowiązań na koncie 225 w kwocie 60 zł i na koncie 240 w kwocie 20 zł, które nie spełniały określonych ustawą o rachunkowości zasad wyceny aktywów i pasywów (art. 28 ustawy o rachunkowości) a nawet określonej w artykule 3 ustęp 1 pkt 20 definicji zobowiązań.

Oczywiste jest przecież to, że skoro zgodnie z artykułem 27 ustęp 4 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa, o ile te należności zostaną wyegzekwowane przez komornika, gdyż zgodnie z artykułem 27 ustęp 9 ustawy w okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczone na poczet alimentów organowi właściwemu wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

 

Jeśli zatem komornik nic nie wyegzekwuje od dłużnika alimentacyjnego, to u stosujących zalecany przez RIO schemat księgowań wykazane zostaną nieprawidłowe salda zobowiązań, gdyż 60% od zera stanowi zero, a 20% od zera również jest zerem.

Warto również zauważyć, iż koncepcja ujmowania należności jako zobowiązań opracowana przez jednego z radców Departamentu Budżetu Państwa MF i twórcy planów kont oparta na zasadach ewidencji podatku VAT jest błędna, gdyż obowiązek podatkowy dotyczący VAT związany jest z zasadą memoriału, a zadania zlecone rozlicza się od dochodów pobranych, czyli związany jest z zasadą kasową.

Tak też stanowi nowy artykuł 255 ustęp 1 nowej ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1240), cytuję:

 

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, według stanu środków określonego na:

  1. 10. dzień miesiąca - w terminie do 15 dnia danego miesiąca;
  2. 20. dzień miesiąca - w terminie do 25 dnia danego miesiąca.

 

Nieprawidłowością jest również ujmowanie kwot wypłacanych świadczeń „pod listą wypłat" bez ujęcia wynikających z decyzji przyznających świadczenia zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych kosztów. Błędem było również aktualizowania należności od dłużników alimentacyjnych zbiorczymi „hurtowymi" odpisami; tak jak dzieje się np. w Warszawie wg Zarządzenia Nr 2666/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 19 lutego 2009 roku w sprawie zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności Urzędu m. st. Warszawy, czy też innymi błędnymi zaleceniami pracowników RIO, np. odpisywanie należności na dzień 31 grudnia a przypisywanie na dzień 1 stycznia bez stosownych informacji od komorników prowadzących postępowanie.

 

Podsumowując - oczywiste jest, iż ze względu na rzetelność ksiąg rachunkowych (nie wspominająco zasadach mnożenia przez zero) i danych wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek realizujących zadanie, należności z zadań zleconych winny być ujmowane w jednostce realizującej zadanie (np. OPS lub urząd gminy jako jednostka budżetowa) a zobowiązania zaistniałe wskutek pobrania kwot przez komornika winny być rozliczane w tzw. księgach organu finansowego. Jest to oczywiste wypełnienie przepisów dot. zasad planowania, wykonywania i rozliczania się z zadań zleconych.

 

Treść komunikatu Ministerstwa Finansów

 

Przepisy ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) określają m.in. zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania świadczeń z tego funduszu. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego (por. art. 15 ust. 1 tej ustawy). Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki te naliczane są od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty.

Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (por. art. 27 ust. 1, 1a i 2 ww. ustawy). Należy zauważyć, iż przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

 

Jeżeli jednostka, która ewidencjonuje operacje związane z funduszem alimentacyjnym działa m.in. w formie samorządowej jednostki budżetowej, to należy mieć na uwadze, iż zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) i ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) z uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.).

 

Z opisu do konta 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych" (ujętego w załączniku nr 2 do rozporządzenia) wynika, iż służy ono do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, z wyjątkiem należności zahipotekowanych ujmowanych na koncie 226. Na stronie Wn konta 221 ujmuje się należności z tytułu dochodów budżetowych, natomiast na stronie Ma tego konta ujmuje się wpłaty należności z tego tytułu. Dodatkowo ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników, których należności dotyczą.

 

Uwzględniając powyższe, jak również mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności prowadzonej ewidencji księgowej, należności alimentacyjne powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych jednostki w dacie wypłaty świadczenia osobie uprawnionej do alimentów.

 

Przepisy art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określają, iż dochód własny gminy wierzyciela stanowi 20% kwoty należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Również dochód własny gminy dłużnika stanowi 20% ww. kwoty. Pozostałe 60% kwoty należności oraz odsetki wynikające z wypłaconego świadczenia stanowią dochód budżetu państwa.

 

Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135, poz. 955) samorządowa jednostka budżetowa zobowiązana jest do przekazania na rachunek podstawowy właściwej jednostki samorządu terytorialnego pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

 

Powyższe oznacza, iż stosowne rozliczenie z budżetem państwa (60%), budżetem gminy dłużnika (20%) oraz budżetem gminy wierzyciela (20%) kwoty należności wynikającej z wypłaconych świadczeń należałoby zaewidencjonować w księgach rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego na koncie 224 - „Rozrachunki budżetu", które zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów. Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.

 

Natomiast w odniesieniu do kwestii dotyczącej zasad dokonywania odpisów aktualizujących z tytułu należności alimentacyjnych należy mieć na uwadze zarówno przepisy ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jak i ww. ustawy o rachunkowości. Z przepisów art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynika, iż należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest z kolei - na mocy przepisów art. 27 ust. 8 tej ustawy - do przekazania do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne, decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego, komornik sądowy przekazuje - na podstawie decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczone na poczet alimentów organowi właściwemu wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami (art. 27 ust. 9 i 10 tej ustawy).

 

Z kolei zgodnie z przepisami art. 35b ustawy o rachunkowości, wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Powyższy przepis określa zasady ustalania wysokości odpisów w odniesieniu do poszczególnych rodzajów należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Dokonanie takiego odpisu nie zmniejsza wartości księgowej należności lecz urealnia jej wartość bilansową.

 

Odpisy aktualizujące należności mogą być dokonywane również na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. Z przepisów tych wynika, iż wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastrzeżeniem ust. 4-7 tego rozporządzenia. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy.

Mając na uwadze powyższe regulacje, samorządowa jednostka budżetowa dokonuje odpisów aktualizujących należności w przypadku, gdy zachodzi prawdopodobieństwo ich nieściągalności. Decyzję w sprawie zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności uprawdopodobnionych jako nieściągalne (w opisywanym przez nas przypadku - należności z funduszu alimentacyjnego) powinien podjąć kierownik jednostki (jako osoba odpowiedzialna za całość gospodarki finansowej) na podstawie otrzymanych od komornika sądowego informacji określających stopień ich nieściągalności w odniesieniu do poszczególnych dłużników alimentacyjnych.

Zasady ewidencji operacji związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, którą ustala i aktualizuje kierownik jednostki.

 

Księgowania funduszu alimentacyjnego po uzgodnieniach

 

fp30_schem01

 

Objaśnienia do schematu: „Fundusz alimentacyjny - księgowania w jednostce budżetowej"

 

223 - konto księgowe: Rozliczenie wydatków budżetowych

130 - konto księgowe: Rachunek bieżący jednostek budżetowych

221/dłuż. - konto księgowe: Należności z tytułu dochodów budżetowych

240/os.upr. - konto księgowe: Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z osobami uprawnionymi

400 - konto księgowe: Koszty według rodzajów

490 - konto księgowe: Rozliczenie kosztów

640 - konto księgowe: Rozliczenia międzyokresowe kosztów

750 - konto księgowe: Przychody i koszty finansowe

760 - konto księgowe: Pozostałe przychody i koszty

240/dłuż. - konto księgowe: Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z dłużnikami alimentacyjnymi

290 - konto księgowe: Odpisy aktualizujące należności (konto to funkcjonuje jako konto korygujące konto 221)

 

Treść operacji gospodarczych:

 

1 - wpływ środków pieniężnych na wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - księgowania na podstawie WB;

2 - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym - księgowania na podstawie WB;

3 - decyzje przyznające osobom uprawnionym świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy, powstanie zobowiązania z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec osoby uprawnionej - księgowania na podstawie PK do decyzji/listy osób uprawnionych;

4 - przypis należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego należnej organowi właściwemu wierzyciela (w wysokości 100% należnej kwoty - rozliczenie 60% kwot należnych budżetowi państwa (paragraf 235) i 40% kwot należnych organowi właściwemu dłużnika (paragraf 236); księgowane winno być w księgach organu finansowego stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań Dz.U.06.135.955) - księgowania na podstawie PK do WB dokumentujących wypłatę świadczeń osobom uprawnionym (przypisu dokonywać się powinno w momencie wypłaty świadczenia osobie uprawnionej);

4a - przypis naliczonych odsetek od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (odsetki nalicza się i księguje na koniec każdego kwartału, chyba że wpłata od komornika nastąpiła wcześniej).

5 - wpłata zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużnika - księgowania na podstawie WB;

5a - wpłata odsetek należnych od dłużnika alimentacyjnego;

6 - przekazanie do budżetu organu właściwego wierzyciela otrzymanych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego - księgowania na podstawie WB;

7 - rozliczenie zrealizowanych dochodów wpłaconych do budżetu sprawozdaniem Rb-27s - księgowania na podstawie PK do Rb27s;

8 - rozliczenie zrealizowanych wydatków ze środków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego sprawozdaniem Rb-28s - księgowania na podstawie PK do Rb28s;

9 - odpis aktualizujący należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - księgowania na podstawie PK do informacji od organu egzekucyjnego (komornika sądowego) o wpisie dłużnika do KRS, zaliczenie do kosztów finansowych odpisu aktualizującego należności - księgowania na podstawie PK w związku z artykułem 35b ustęp 2 ustawy o rachunkowości. Procedura dokonywania odpisów aktualizujących należności wynika z artykułu 10 ustęp 3 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, iż odpisy aktualizujące należności dokonywane są w oparciu o zasady wynikające z punktu 6.2.13 krajowego standardu rachunkowości „Utrata wartości aktywów" (Uchwała nr 6/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 26 czerwca 2007 w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów"). W pierwszej zatem kolejności zgodnie ze standardem jednostka ustala (punkt 6.2.14 standardu), które należności są na dzień bilansowy przedawnione, umorzone lub nieściągalne, na skutek czego kwoty ich wymaganej zapłaty nie mogą być uznane za realne. Ponieważ jednak zgodnie z artykułem 27 ustęp 8-10 ustawy organem pomocy osobom uprawnionym do alimentów organem egzekucyjnym nie jest organ właściwy wierzyciela lecz komornik sądowy, w związku z artykułem 1086 Kodeksu Postępowania Cywilnego i wynikającymi z niego czynnościami komornika przeprowadzanymi z urzędu, odpis aktualizujący powinien być dokonywany dopiero po zakończeniu urzędowych czynności komornika i wpisie dłużnika przez komornika do rejestru dłużników niewypłacalnych (KRS). W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, postępuje się dalej zgodnie z artykułem 35c ustawy o rachunkowości;

10 - rozliczenie międzyokresowe kosztów - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotyczące następnych okresów sprawozdawczych/miesięcy - księgowania na podstawie PK.;

11 - zaliczenie kosztów do kosztów danego okresu sprawozdawczego/miesiąca.

12 - odpisanie należności przedawnionych i umorzonych przez organ właściwy gminy (wójta, burmistrza, prezydenta) - księgowania na podstawie PK w związku z artykułem 3 ustęp 1 pkt 32 litera c ustawy o rachunkowości (patrz również opis dekretu nr 9).

 

(Ze względu na brak miejsca na schemacie nie uwzględniono księgowań dot. ustalenia wyniku finansowego).

 

Paragrafy klasyfikacji budżetowej:

 

235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - dotyczy 60% należności stanowiącej dochody budżetu państwa oraz odsetek należnych budżetowi państwa.

236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

 

fp30_schem02

Objaśnienia do schematu „Fundusz alimentacyjny wariant II - powiązanie z organem finansowym"

 

961 - konto księgowe: Niedobór lub nadwyżka budżetu

901 - konto księgowe: Dochody budżetu

133 - konto księgowe: Rachunek budżetu

223 - konto księgowe: Rozliczenie wydatków budżetowych

902 - konto księgowe: Wydatki budżetu

222 - konto księgowe: Rozliczenie dochodów budżetowych

224 - konto księgowe: Rozrachunki budżetu

 

Treść operacji gospodarczych

 

1 - wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - księgowania na podstawie WB;

2 - przekazanie środków na wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego do jednostki budżetowej - księgowania na podstawie WB;

3 - rozliczenie zrealizowanych wydatków przez jednostkę wypłacającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego - księgowania na podstawie PK do sprawozdania Rb-28s;

4 - przeksięgowanie zrealizowanych dochodów pod datą 31.12 w celu ustalenia wyniku wykonania budżetu - księgowania na podstawie PK;

5 - przeksięgowanie zrealizowanych wydatków pod datą 31.12 w celu ustalenia wyniku wykonania budżetu - księgowania na podstawie PK;

6 - wpływ przekazanych przez jednostkę budżetową otrzymanych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - księgowania na podstawie WB;

7 - rozliczenie zrealizowanych dochodów wpłaconych do budżetu sprawozdaniem Rb-27s (w sprawozdaniu „Skarbnika" kwota w części stanowiącej dochody budżetu JST) - księgowania na podstawie PK do Rb27s;

8 - zobowiązanie z tytułu rozrachunków z budżetem państwa z tytułu 60% należnych budżetowi państwa otrzymanych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami stanowiącymi dochody budżetu państwa - księgowania na podstawie PK;

9 - uregulowanie zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu otrzymanych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami - księgowania na podstawie WB.

10 - zobowiązanie z tytułu rozrachunków z budżetem organu właściwego gminy dłużnika z tytułu 20% należnych budżetowi gminy otrzymanych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - księgowania na podstawie PK;

11 - uregulowanie zobowiązania wobec budżetu organu właściwego gminy dłużnika z tytułu 20% otrzymanych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - księgowania na podstawie WB.

 Tomasz Wojtania

Wykładowca Polexpert sp. z o.o.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY