BDO Finanse Publiczne nr 6 (20) Czerwiec 2009

A   A   A

Refundacja wydatków dla jednostek budżetowych

(Autor: dr Mieczysława Cellary, Źródło: Portal RB)

 

Pytanie

 

Jesteśmy jednostką budżetową, wystawiamy refaktury za media spółce z o.o. Otrzymane faktury za media, jak również wystawiane i zapłacone refaktury dotyczą tego samego roku budżetowego.  W Państwa wyjaśnieniach spotkałam się z dopuszczalnym księgowaniem noty za refundację kosztów rozmów telefonicznych przekraczających dopuszczalny limit: Wn 201/Ma 400. Czy dotyczy to również refaktur za media?  Księgowanie Wn 201/Ma 400 i 225-VAT. Czy jest to zgodne z ustawą o rachunkowości - refaktura odzwierciedla odsprzedaż i czy nie jest poprawne w tym przypadku księgowanie Wn 201/Ma 750 i 225 (ale czy księgowanie na koncie 750 będzie oznaczało dodatkowe księgowanie na dochody budżetowe - w tym przypadku jednak nienależne, gdyż zapłata refaktury zmniejszy wydatki budżetowe). 

 

Odpowiedź

 

Obowiązująca ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy o finansach publicznych nie ustalają dla samorządowych jednostek budżetowych możliwości refundacji wydatków, natomiast taką możliwość przewiduje dla państwowych jednostek budżetowych § 19  rozporządzenia Ministra Finansów z 29.6.2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. 116, poz.783, ze zm.).

 

Zgodnie z § 19 pkt 1 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, państwowe jednostki budżetowe mogą o uzyskane zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszyć dokonane wydatki. Natomiast uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych zgodnie z  § 19 pkt 2 powyższego rozporządzenia są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu państwa.

 

W przypadku samorządowych jednostek budżetowych, w świetle obowiązujących przepisów prawnych, zrefundowane wydatki nawet w tym samym roku budżetowym stanowią dochody budżetowe. Pomimo braku regulacji dla samorządowych jednostek budżetowych odnośnie refundacji wydatków budżetowych Ministerstwo Finansów na podstawie pism dopuściło dla niektórych  wydatków możliwość ich refundacji. 

 

Jeżeli jednostka budżetowa jest podatnikiem VAT, to powinna na refakturowane koszty wystawić fakturę VAT; jeżeli nie jest podatnikiem VAT, to może być wystawiona nota obciążeniowa lub rachunek.

Sposób ujęcia dokumentu obciążającego kontrahenta będzie uzależniony od faktu, czy zadająca pytanie jednostka  jest  państwową jednostką budżetową korzystającą z możliwości, jaką daje  § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną,  tj.  o uzyskane zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejsza dokonane wydatki. Natomiast uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych zgodnie z  § 19 pkt 2 powyższego rozporządzenia muszą być przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu państwa.

 

W przypadku dokonywania refundacji poniesionych wydatków należy pomniejszyć poniesione koszty ujęte w zespole „4", natomiast jeśli dokonany zostanie przypis dochodów budżetowych, należne dochody budżetowe należy ująć w zespole „7". Odmienne rozwiązania niż przewiduje ustawa o rachunkowości wynikają z przepisów szczególnych, jakimi są ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze do niej.

Sposób ujęcia refundacji wydatków w księgach przedstawiono na poniższym schemacie.

 

Schemat: Ujęcie w ewidencji księgowej refundacji wydatków

fp_20_01 

 

Objaśnienia do schematu:

 1. Fa - zaksięgowanie w koszty wykonanej usługi.
 2. Fa (rachunek, nota obciążeniowa) - refakturowane koszty ujęte w księgach jednostki, o które jednostka zmniejsza poniesione wydatki.
 3. Zapis techniczny (ujemny) do operacji 2.
 4. Należności z tytułu dochodów budżetowych ujętych w wystawionej fakturze VAT (rachunku, nocie księgowej) - jeżeli zwroty wydatków ujmowane są jako dochody budżetowe.
 5. VAT należny, jeżeli jednostka jest podatnikiem VAT.

 

Przykład

Założenia

Państwowa jednostka budżetowa dokonująca refundacji wydatków, nie będąca podatnikiem podatku VAT, otrzymała rachunek za usługi telekomunikacyjne na kwotę 1200 zł. Z powyższej kwoty refakturowała na kontrahenta wynajmującego pomieszczenia koszty w wysokości 500 zł.

fp_20_02 

Objaśnienia do schematu:

 1. Faktura dotycząca wykonanej usługi telekomunikacyjnej - zaksięgowanie w koszty 200x r. usługi dotyczącej 200x r. w wysokości 1.200 zł.
 2. Rachunek na kwotę 500 zł - refakturowane koszty ujęte w księgach jednostki, o które jednostka zmniejsza poniesione wydatki.
 3. Zapis techniczny do operacji 2.

 

Przykład

Założenia

Samorządowa jednostka budżetowa, nie dokonująca refundacji wydatków, nie będąca podatnikiem podatku VAT, otrzymała rachunek za usługi telekomunikacyjne na kwotę 1200 zł. Z powyższej kwoty obciążyła kontrahenta wynajmującego pomieszczenia na kwotę wysokości 500 zł.

fp_20_03 

Objaśnienia do schematu:

 1. Faktura dotycząca wykonanej usługi telekomunikacyjnej - zaksięgowanie w koszty 200x r. usługi dotyczącej 200x r. w wysokości 1200 zł.
 2. Należności z tytułu dochodów budżetowych ujętych w wystawionym rachunku - 500 zł.


dr Mieczysława Cellary

Autorka jest biegłym rewidentem.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY