BDO Finanse Publiczne nr 4 (18) Kwiecień 2009

A   A   A

Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej

(Autor: Piotr Wieczorek, Źródło: Portal RB)

 

Pytanie

 

Jak zaksięgować i jaką wartość przyjąć w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy przy zakupie samochodu dla OSP, jeśli w części płatnikiem jest gmina, a w części Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP? Nabywcą na fakturze jest OSP.

 

Odpowiedź

 

W ustawie o rachunkowości w art. 3 pkt 15) ustalono, że pod pojęciem środków trwałych rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności m.in. środki transportu. Natomiast środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy leasingu.

 

Nabywcą środka trwałego jest Ochotnicza Straż Pożarna, zatem urząd gminy nie będzie wykorzystywał samochodu lecz stowarzyszenie, które zgodnie z art. 19 ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 147, poz. 1229 ze zm.) stanowi jednostkę ochrony przeciwpożarowej działającą w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach, która ponadto jest odrębnym od urzędu podmiotem podatku od osób prawnych.

 

Wyżej opisany wydatek powinien być zgodny z planem finansowym urzędu gminy (który powinien zostać opracowany na podstawie zadań ustalonych w statucie urzędu gminy - bowiem jednostki budżetowe mają działać zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na podstawie statutu, w którym należy ustalić m.in. przedmiot działalności, który nie może obejmować działań gaśniczych) i powinien stanowić dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP.

 

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie może wpisać do swojej ewidencji środków trwałych pojazdu, który będzie wykorzystywany przez OSP, ponieważ dla urzędu samochód ten nie będzie środkiem trwałym. Dlatego nawet na jeden dzień nie może trafić do ewidencji w związku z tym, że nabywcą jest OSP. Oznacza to, że taka faktura, której stroną jest OSP, może zostać jedynie ujęta w ewidencji księgowej OSP. Wynika to m.in. z art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w którym ustalono, że zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

 

Oceniając tak wystawioną fakturę (nabywca OSP) zakupu dokonało stowarzyszenie, a nie urząd, który jedynie przekazał środki finansowe na dokonanie zakupu.

Stąd płynie prosty wniosek: jeśli urząd nie jest nabywcą, to nie może wprowadzić takiego samochodu do swojej ewidencji środków trwałych, co wynika również z faktu, że taki samochód dla urzędu nie jest składnikiem majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonym na potrzeby jednostki, w tym przypadku jednostki budżetowej, jaką stanowi urząd. A zaksięgowanie takiej faktury w urzędzie gminy będzie niezgodne z treścią faktury (nabywcą jest OSP, a nie urząd) i art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości.Piotr Wieczorek

Autor jest specjalistą ds. rachunkowości.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY