BDO Finanse Publiczne nr 3 (17) Marzec 2009

A   A   A

Środki niewygasające w 2008 i 2009 r.

(Autor: dr Mieczysława Cellary, Źródło: Portal RB)

 

Pytanie

 

W związku z otrzymaniem - decyzją Rady Miasta - środków niewygasających z końcem 2008 r. proszę o przykładowe schematy księgowań dla jednostki budżetowej w roku 2008 i 2009. Środki mamy wydatkować do 30.6.2009 r.

 

Odpowiedź

 

Zasady ewidencji niewygasających wydatków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.7.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.). Operacje księgowe dotyczące ustalenia planu wydatków niewygasających i realizacji planu tych wydatków zostały uregulowane w planie kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, a także w planie kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

W odróżnieniu od planu kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w planie kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (załącznik nr 2 do rozporządzenia) operacje dotyczące wydatków niewygasających zostały uregulowane tylko w zakresie ewidencji pozabilansowej. Nie oznacza to, że nie występują one w ewidencji bilansowej.

W roku, w którym ustalany jest plan wydatków niewygasających, zasadnicze operacje księgowe związane z planem wydatków niewygasających są ujmowane w księgach budżetu. Jednostka budżetowa zwraca do budżetu niewykorzystane środki finansowe, które zostały ujęte w planie wydatków niewygasających i ujmuje wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym, na stronie Ma konta pozabilansowego 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych".

 

Zasady księgowania wydatków niewygasających, w roku ich realizacji, na kontach bilansowych jednostek budżetowych są analogiczne jak w przypadku wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym na dany rok budżetowy. Celowe jest analityczne wyodrębnienie tych wydatków. Ponadto istnieje obowiązek ewidencji planu finansowego wydatków niewygasających, w roku realizacji zadań finansowanych ze środków planu wydatków niewygasających przez jednostkę budżetową, na koncie pozabilansowym 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków". Plan wydatków niewygasających ujmuje się na stronie Wn konta 981, natomiast na stronie Ma tego konta ujmowana jest równowartość zrealizowanych wydatków obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych oraz wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

Ewidencję szczegółową do konta 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków" prowadzi się według szczegółowości planu finansowego wydatków niewygasających. Na koniec roku konto 981 nie wykazuje salda.

 

Zasady księgowania wydatków ze środków planu wydatków niewygasających uzależnione są od źródła pochodzenia tych środków, a mianowicie czy są to środki pochodzące ze środków budżetowych czy też pomocowych, oraz od celu przeznaczenia, czy są to środki przeznaczone na wydatki bieżące czy majątkowe.

Na schematach od nr 1 do nr 4 przedstawiono zasady księgowania, na kontach bilansowych jednostek budżetowych, w zakresie planu wydatków niewygasających w roku zgłoszenia środków do niewygaszenia oraz w roku ich wykorzystania.

Na schemacie nr 1 i 2 przedstawiono zasady ewidencji, na kontach bilansowych jednostek budżetowych, w zakresie planu wydatków niewygasających w roku zgłoszenia środków do niewygaszenia.

Na schematach nr 3 i 4 przedstawiono zasady księgowania, na kontach bilansowych jednostek budżetowych, w zakresie planu wydatków niewygasających w roku ich wykorzystania.

 

Schemat nr 1. Ewidencja w księgach jednostek budżetowych środków budżetowych niewykorzystanych w danym roku budżetowym i ujętych w planie wydatków niewygasających

 

 

bfp_17_01

Objaśnienia do schematu nr 1:

 1. Wpływ środków na wydatki budżetowe jednostki budżetowej.
 2. Okresowe lub roczne przeniesienie na podstawie sprawozdań budżetowych zrealizowanych wydatków budżetowych jednostek budżetowych.
 3. Przekazanie do budżetu niewykorzystanych środków otrzymanych na wydatki budżetowe, w tym zgłoszonych do niewygaszenia.

 

Schemat nr 2. Ewidencja w księgach jednostek budżetowych środków pomocowych niewykorzystanych w danym roku budżetowym i ujętych w planie wydatków niewygasających

  

bfp_17_02

Objaśnienia do schematu nr 2:

 1. Wpływ środków pomocowych do jednostki budżetowej na realizację projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.
 2. Okresowe lub roczne przeniesienie na podstawie sprawozdań zrealizowanych wydatków finansowanych ze środków pomocowych.
 3. Przekazanie do budżetu niewykorzystanych środków otrzymanych na wydatki współfinansowane ze środków pomocowych, w tym ujmowanych w budżecie jako niewygasające.

 

Schemat nr 3. Ewidencja w księgach jednostki budżetowej wydatków budżetowych ze środków planów na wydatki niewygasające w roku ich realizacji

 

bfp_17_03 

 

Objaśnienia do schematu nr 3:

 1. Wpływ środków na wydatki budżetowe jednostki budżetowej z planu wydatków niewygasających.
 2. Faktury (rachunki) dotyczące wydatków bieżących.
 3. Faktury (rachunki) dotyczące wydatków majątkowych.
 4. Zapłata za faktury (rachunki) - w przypadku wydatków majątkowych równoległy zapis: Wn 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje", Ma 800 „Fundusz jednostki".
 5. Okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków budżetowych jednostek budżetowych, finansowanych z planu wydatków niewygasających, na podstawie sprawozdań budżetowych.
 6. Przekazanie do budżetu niewykorzystanych środków otrzymanych na wydatki budżetowe z planu wydatków niewygasających.

 

Schemat nr 4. Ewidencja w księgach jednostki budżetowej wydatków finansowanych ze środków pomocowych, ujętych w planie wydatków niewygasających, w roku ich realizacji

bfp_17_04 

Objaśnienia do schematu nr 4:

 1. Wpływ środków pomocowych, ujętych w budżecie jako wydatki niewygasające, na wydatki jednostki budżetowej.
 2. Faktury (rachunki) dotyczące wydatków bieżących finansowanych ze środków pomocowych, ujętych w budżecie jako wydatki niewygasające.
 3. Faktury (rachunki) dotyczące wydatków majątkowych finansowanych ze środków pomocowych, ujętych w budżecie jako wydatki niewygasające.
 4. Zapłata za faktury (rachunki) - w przypadku wydatków majątkowych równoległy zapis: Wn 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje", Ma 800 „Fundusz jednostki".
 5. Okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków, finansowanych ze środków pomocowych ujętych w budżecie jako wydatki niewygasające, na podstawie sprawozdań budżetowych.
 6. Przekazanie do budżetu niewykorzystanych środków otrzymanych na wydatki finansowane ze środków pomocowych, ujętych w budżecie jako wydatki niewygasające.

 dr Mieczysława Cellary

Autorka jest biegłym rewidentem.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY