BDO Finanse Publiczne nr 1 (15) Styczeń 2009

A   A   A

Sprawdź, jak bezbłędnie zaksięgować zobowiązania dłużników alimentacyjnych w urzędzie gminy!

(Źródło: Rachunkowość Budżetowa)

Droga Redakcjo!

Wypłacone przez ośrodek zaliczki alimentacyjne powinny być zwracane przez dłużników alimentacyjnych. Jak zaksięgować zobowiązania dłużników alimentacyjnych wobec jednostki?

Teresa L., księgowa

 

Ewidencję rozliczania zaliczek i rozrachunków z nimi związanych powinieneś prowadzić w księgach rachunkowych urzędu gminy jako jednostki, przy pomocy której organ właściwy wierzyciela wykonuje swoje zadania.

Organem właściwym wierzyciela w sprawach udzielenia zaliczki jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania tego świadczenia. Po upływie kwartału organ właściwy wierzyciela dokonuje rozliczenia między wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym świadczeniem alimentacyjnym przez komornika.

 

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w kwocie zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5% (art. 12 ust. 1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej). 50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy, pozostałe zaś 50% jest dochodem budżetu państwa (art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej).

 

Źródłem należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, które odpowiadają w połowie dochodom budżetu gminy, będą pozostałe przychody operacyjne. Natomiast należność od dłużnika alimentacyjnego w połowie stanowiąca dochody budżetu państwa, księgowana jest w korespondencji z kontem dotyczącym zobowiązań wobec budżetu państwa.

Zaliczki alimentacyjne są wydatkami budżetowymi i klasyfikowane są jako koszty działalności bieżącej. Wskazane jest, abyś prowadziła ewidencję analityczną w celu ustalenia należności od każdego dłużnika alimentacyjnego indywidualnie oraz w ewidencji pozabilansowej stanu rozliczeń z każdą osobą uprawnioną na podstawie decyzji do zaliczki alimentacyjnej.

 

Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta zlecił prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem zaliczek alimentacyjnych ośrodkowi pomocy społecznej, jako odrębnej jednostce budżetowej, wówczas rozliczenie zaliczek będzie prowadzone w księgach rachunkowych ośrodka pomocy społecznej.

 

Zapisy w księdze głównej urzędu gminy będą następujące:

 1. Decyzja administracyjna przyznania zaliczki alimentacyjnej:
  a) należność budżetu gminy:
  Wn konto 221 „Należności budżetowe",
  Ma konto 760 „Pozostałe przychody i koszty",
  b) należność budżetu państwa:
  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki",
  Ma konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
  c) Zapis równoległy do operacji nr 1:
  Zobowiązanie wobec osoby uprawnionej do otrzymania zaliczki (ewidencja pozabilansowa):
  Ma konto „Rozrachunki z uprawnionymi do zaliczki".
 2. Otrzymanie środków z budżetu gminy na realizację wydatków budżetowych, z których finansowane są wydatki na zaliczki:
  Wn konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych",
  Ma konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych".
 3. Wypłata zaliczki alimentacyjnej:
  Wn konto 400 „Koszty według rodzajów",
  Ma konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych".
  Zapis równoległy do operacji nr 3:
  Wypłata zaliczki (ewidencja pozabilansowa):
  Wn konto „Rozrachunki z uprawnionymi do zaliczki".
 4. Wyegzekwowanie zwrotów zaliczek przez komorników na pokrycie należności budżetowych oraz na spłatę należności wobec budżetu państwa: Wn konto 139 „Inne rachunki bankowe",
  Ma konto 221 „Należności budżetowe" - należności budżetowe,
  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki" - należności budżetu państwa.
 5. Umorzenie należności dłużników alimentacyjnych decyzją administracyjną:
  a) należność budżetu państwa:
  Wn konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki",
  b) należność budżetu gminy:
  Wn konto 760 „Pozostałe przychody i koszty",
  Ma konto 221 „Należności budżetowe".
 6. Przekazanie z rachunku zaliczek alimentacyjnych na rachunek bieżący urzędu gminy kwot, które stanowią dochody budżetowe gminy:
  Wn konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych",
  Ma konto 139 „Inne rachunki bankowe".
 7. Przekazanie z rachunku zaliczek alimentacyjnych na wydzielony rachunek w budżecie gminy - zrealizowane dochody budżetu państwa:
  Wn konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
  Ma konto 139 „Inne rachunki bankowe".
 8. Przekazanie na rachunek budżetu gminy zrealizowanych dochodów, w tym z tytułu zaliczek alimentacyjnych:
  Wn konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych",
  Ma konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych".

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz.732 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY